Wat maakt onze school uniek

-Onderwijs op maat

Op het Stadskwartier werken wij 'samen waar kan, apart waar nodig'.

Uitgaande van het zg. Leerstofjaarklassensysteem kunnen twee (of drie) groepen van hetzelfde leerjaar met elkaar samenwerken onder leiding van twee (of drie) leerkrachten. Door deze samenwerking maken we ruimte voor differentiatie en kunnen we het onderwijs zoveel mogelijk op niveau aanbieden. Daarbij werken we bij de basisvakken (lezen, rekenen, taal en spelling) volgens het IGDI- en GRRIM-model (Instructie waarbij we gebruik maken van een model van Directe Instructie, waar bij we de leerlingen steeds iets meer verantwoordelijkheid geven – Gradual Release of Responsibility Instruction Model). Voorop staat dat we hoge verwachtingen hebben van de leerlingen. We zullen daarbij eerder het aanbod intensiveren, als dat nodig is, dan de verwachtingen bijstellen. Door optimaal van de samenwerking tussen twee groepen gebruik te maken kunnen we een intensiever aanbod realiseren.

Daarnaast hebben we in de lokalen een leeromgeving gecreëerd waarin kinderen kunnen werken op een manier die het beste past bij de manier waarop zij hun leerdoelen (cognitief, sociaal-emotioneel en bij het ontwikkelen van hun executieve functies) nastreven. Dit kan betekenen dat zij meer instructie krijgen, dat zij in stilte en rust hun werk doen of juist samenwerkend met een medeleerling. Voor ieder van die drie mogelijkheden zijn delen van het lokaal duidelijk herkenbaar beschikbaar. Op die manier ontdekken de leerlingen, in samenspraak met de leerkracht, hoe zij het beste leren.

Wij geloven dat een kind tot leren komt in een rijke leeromgeving, waarin het nieuwe kennis en vaardigheden kan verwerven, steeds aansluitend bij kennis die eerder is aangeleerd of verworven. Daarvoor is het nodig de specifieke behoeften van de leerlingen te kennen, ook voor de leerlingen zelf.

-School in beweging: toekomstgericht

Alles wat we dagelijks op school doen is gericht op de toekomst van de kinderen. Ze verschillen onderling door hun persoonlijkheid, talenten en interesses. Ook in de manier waarop kinderen leren zijn nuances en voorkeuren te onderscheiden, en de school komt daaraan, zoals hierboven beschreven, aan tegemoet. Om tot ontplooiing te komen hebben de leerlingen, naast de noodzakelijke vaardigheden, een stevige kennisbasis nodig. Nieuwe informatie (kennis) wordt immers het best opgenomen als die aansluit bij kennis die al aanwezig is, zodat kennis op kennis wordt gestapeld. Ook in onze snel veranderende wereld, waarin informatietechnologie steeds belangrijker wordt, is die kennisbasis heel belangrijk, om om te kunnen gaan met de steeds grotere hoeveelheden informatie op afroep beschikbaar zijn.

Vaardigheden die in de 21e eeuw, net als in voorgaande eeuwen belangrijk zijn, zoals samenwerken en communicatie, hebben een belangrijke plek in ons curriculum, terwijl we ons ervan bewust zijn dat zaken als kritisch denken over zaken alleen lukt wanneer er voldoende kennis over de betreffende onderwerpen bij de leerlingen aanwezig is.

Een van de manieren waarop we dit in ons onderwijs inpassen en toewerken naar een situatie waarin zoveel mogelijk de samenhang tussen leergebieden wordt gezocht, die na een periode van vier jaar (2026-2027) moet uitmonden in het (zoveel mogelijk) in thema's aanbieden van ons onderwijs, waarin alle leergebieden betrokken worden.

We streven ernaar de leerlingen daarvan bewust te maken en hen op die manier eigenaar te laten zijn van hun leerproces, zowel op cognitief vlak, als wel sociaal emotioneel en qua executieve vaardigheden.

-Samen leren

Kinderen zijn onderdeel van een groter geheel. We leren hen daarom ook met verschillende rollen en verantwoordelijkheden om te gaan. Dat doen we onder andere in groepsoverstijgende werkvormen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken op gelijk of verschillend niveau. Kinderen kunnen ook elkaar helpen of elkaar iets leren. Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit bijvoorbeeld groep 6 bijvoorbeeld helpen met lezen (tutorlezen). Dit vraagt om deskundige leerkrachten, een zeer efficiënte organisatie (didaktiek en klassenmanagement) en de juiste leermiddelen. De rol van leerkracht is daarbij degene die de leerlingen vaardigheden leert en de kennis die zij heeft overbrengt op de leerling, met als doel dat die daarmee eigen kennis kan verwerven. De rol van de leerling is daarbij dat zij de aangeleerde kennis en vaardigheden aanwendt om die steeds zelfstandiger verder te verdiepen en te verbreden.