Waar wij voor staan en de samenwerking met de ouders

Kindcentrum Stadskwartier is een open christelijke basisschool.

Dat betekent dat het verschil in geloofsovertuiging ondergeschikt is aan het omgaan met elkaar. Dit houdt in, dat er binnen onze school plaats is voor diverse geloofsovertuigingen, zoals die bestaan binnen de huidige samenleving. Kortom, iedereen is bij ons welkom. We gaan er wel vanuit dat iedere ouder die zijn of haar kind bij ons aanmeldt, instemt met de grondslag van de school en deze respecteert. Het christelijk geloof, verwoord in de Bijbel, vinden wij een waardevolle inspiratiebron voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.
We openen en eindigen de dag met een lied of gebed, vieren de christelijke feesten en nemen deel aan de (voorbereiding) van de jaarlijkse kerk- en schooldienst. Er is in alle klassen een kinderbijbel en een standaard Bijbel aanwezig.
Wij gebruiken de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming. 
 
School is meer dan het gebouw, meer dan de lesstof die overgedragen wordt, meer dan de meesters en de juffen, meer dan halende en brengende ouders, meer dan aanwezige kinderen.
Kindcentrum Stadskwartier is een gemeenschap van mensen met voor iedereen een eigen rol daarin (leerkracht, ouder, leerling etc.) en met elk een eigen ervaring.
Door de schoolgaande kinderen ontmoeten we elkaar, hebben we een onderlinge relatie.

Modern onderwijs, onderwijs in monumentale panden

Het Stadskwartier is een christelijke basisschool in het centrum van Meppel. In twee monumentale panden krijgen ruim driehonderd kinderen modern onderwijs. Het is een fijne plek waar kinderen groeien, spelen en leren op een manier die aansluit bij hun ontwikkeling. We spelen in op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, geven ruimte aan de ontwikkeling van hun talenten en leren hen aan (mede aan de hand van de Kanjertraining) vaardigheden om goed met zichzelf en anderen om te gaan.

Missie

Wij geloven dat wanneer we kinderen een veilige omgeving bieden, waarin ze gezien en gehoord worden, ze zichzelf met de juiste coaching en begeleiding optimaal kunnen ontwikkelen.

Visie

Goed onderwijs kun je alleen geven aan kinderen die met plezier naar school gaan.

De sfeer op school moet daarom goed zijn en de kinderen moeten zich veilig en geborgen weten.

Op onze school krijgt ieder kind les en aandacht op gewenst niveau, gericht op de persoonlijke leerdoelen. Hierdoor komt het kind tot optimale ontwikkeling. Door steeds meer in te spelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, gaan we op weg naar meer gepersonaliseerd onderwijs.

Wij werken samen met ouders Werken aan kwalitatief goed onderwijs doe je samen. Vandaar dat we als school grote waarde hechten aan de betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs. In de eerste plaats zijn we daarom een ‘open’ school waar ouders makkelijk binnen kunnen lopen om hun vragen te stellen. We houden een informatieavond aan het begin van het jaar, drie per jaar houden we spreekuren, we continueren de klankbordgroepen bestaande uit ouders en leerkrachten. Verder kunnen op onze school ouders o.a. betrokken worden bij het werken in de bibliotheek, uitstapjes, creatieve vorming, activiteiten commissie, MR, etc. Ook zijn in onze school ouders actief bij vieringen (zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, musical), schoolreisjes en avondvierdaagse.

Hoe wij hier vorm aan geven leest u hier.